Поиск   Случайная задача
Подборки   Языки   Авторы   Явления
Логин:
Пароль:
    Регистрация     Восстановить пароль

Назад
Найдено задач: 2
№387 (П. М. Аркадьев; 2022)
Даны некоторые существительные языка мия* (в латинской транскрипции) в формах единственного и множественного числа: Ед.ч. Мн.ч. Перевод ábààngù ábààngwángwàw ящерица átár átáráràw белка átlákwám átlákwámámàw копьё ávàkìy ávàkìyáyàw шип cáángú cáángwángwàw аист də̀m də̀màmáw дерево díngə́ díngángáw скамья dùwàkə̀ dùwàkákàw лошадь dzàbə̀rákú dzàbə̀rákwákwàw цесарка gùmbə̀ gùmbàmbáw калебаса kə́m kə́mámáw рука kə̀və̀n kə̀və̀nánàw буйвол mbərgu mbə̀rgwágwàw баран sày sàyàyáw печень sə́rtə́hə́ sə́rtə́háhàw озеро ʔíjə́ ? ступа də̀mbə̀r ? баобаб káy ? драка kúnkúl ? колпак kùtə̀ ? вещь zháákə́ ? осёл tàl ? пиво tùwàtúw ? … >>

№323 (П. М. Аркадьев; 2021)
Даны словосочетания на языке мия (в упрощённой транскрипции) и их переводы на русский язык: niykin angwiy ghənawэти близнецы takən kakərэтот ботинок takən kakərarawэти ботинки takən dəmэто дерево takən ʔamэта женщина niykin təvamэти женщины takən zəkiyayawэти камни nakən kunkulэтот колпак nakən kunkulalawэти колпаки niykin səbəэти мужчины nakən viyayuwawawэти очаги takən galuw dzakuэта рабыня nakən kay dzəhəэтот сирота niykin kay ghənawэти сироты nakən angwiy dzəhə(1) (2)эти деревья (3)этот камень (4) səmэтот мужчина (5) gajal dzaku(6) коротышка (7)эти коротышки (8)этот очаг (9)этот раб (10)эта сирота Задание. Заполните пропуски. Примечание. dz, gh, j, w,… >>